7 / 100

VÙNG NGUYÊN LIỆU

Bao quanh nhà máy là màu xanh bạt ngàn của vùng nguyên liệu keo tràm, được quy hoạch với tổng diện tích 65.000 ha. Theo định hướng phát triển bền vững FSC, Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Tháng Năm đã và đang triển khai đầu tư vốn, chuyển giao kỹ thuật và đảm bảo nguồn giống chất lượng cao, cùng với các chính sách liên doanh, liên kết với hộ dân nhằm chuẩn hóa quy trình và tăng giá trị của nguyên liệu đầu vào, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu đạt chất lượng và số lượng cho dây chuyền sản xuất.

QUY MÔ DIỆN TÍCH

CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU

TIÊU CHÍ, CHỨNG CHỈ

ĐIỂM MẠNH