Hai sản phẩm chính của công ty bao gồm: ván sợi công nghiệp và ván ghép thanh.