Môi trường làm việc

  • Kế hoạch tuyển dụng: Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu công việc, căn cứ vào kế hoạch hoạt động, các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn mà Công ty có kế hoạch tuyển dụng nhân sự.
  • Thông báo tuyển dụng: Các yêu cầu tuyển dụng của Công ty trước hết sẽ được đăng tải trên Facebook, Website của Công ty và trên các trang Thông tin điện tử việc làm khác.
  • Nguyên tắc tuyển dụng: Đảm bảo Công khai – Công bằng – Bình đẳng cho mọi đối tượng phù hợp.
  • Ưu tiên nguồn nhân lực sẵn có của địa phương đối với các vị trí lao động giản đơn.